1. Contenuto della pagina
  2. Menu principale di navigazione
  3. Menu di sezione
Fondazione Bevilacqua La Masa

Contenuto della pagina

logo del progetto europeo macc

Creazione di un centro per il coordinamento, la ricerca e il restauro dell'arte moderna e contemporanea finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
 
Il progetto MACC "Modern Art Conservation Center" ha l'obiettivo di realizzare un centro di coordinamento transfrontaliero fra le professionalitŕ tecniche e scientifiche esistenti nel settore dell'arte contemporanea, in grado di affiancare e supportare aziende ed enti in attivitŕ di ricerca ed esecuzione di restauri. Grazie all'avvio del centro sarŕ possibile attivare una rete transfrontaliera per l'arte contemporanea in grado di favorire lo sviluppo di relazioni strategiche e di forme di collaborazione innovative tra enti ed imprese per sostenere il trasferimento tecnologico.
Il progetto č approvato e finanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo  Regionale nell'ambito del Programma europeo di Cooperazione Transfrontaliera Italia - Slovenia 2007-2013.

Durata:
agosto 2011 - agosto 2014
Aree coinvolte:
Provincia di Venezia, Provincia di Treviso, Provincia di Padova, Provincia di Ferrara, Regione Friuli Venezia Giulia, Obalno-Kraška, Notranjsko-Kraška, Osrednjeslovenska, Gorenjska

OBIETTIVI
Al termine del progetto, la rete creata nelle aree coinvolte intende diventare una struttura di riferimento nel panorama transfrontaliero ed europeo per tutto ciň che riguarda la conservazione e il restauro dell'arte contemporanea, sia per quanto riguarda i beni mobili che immobili.
Verranno sviluppate collaborazioni e accordi fra dipartimenti universitari, centri di ricerca, imprese private ed entitŕ operanti nell'arte contemporanea, quali musei, gallerie e fondazioni, con l'obiettivo di svolgere azioni di trasferimento tecnologico e metodologico. Il centro ha inoltre l'obiettivo di potenziare la connessione tra le strutture giŕ esistenti (regionali, nazionali ed internazionali) in modo da ricevere incarichi continuativi e proporre una gamma di soluzioni ad elevato impatto sul mercato.

Postavitev centra za koordinacijo, raziskave in restavracijo modernih in sodobnih umetnosti sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev

Projekt MACC "Modern Art Conservation Center" za cilj vzpostaviti center za šezmejno usklajevanje med obstoješega znanstvenega in tehnišnega strokovnega znanja na podrošju sodobne umetnosti, lahko podpira in pomaga podjetjem in organizacijam na podrošju raziskav in izvajanje restavracije. Zaradi zašetka središša bodo mogli vkljušiti šezmejno mrežo za sodobno umetnost, lahko pospešuje razvoj strateških odnosov in oblik inovativnega sodelovanja med organizacijami in podjetji, ki podpirajo prenos tehnologije.
Projekt je odobren in se financirajo v okviru evropskega teritorialnega sodelovanja - šezmejno sodelovanje program Slovenija - Italija 2007-2013
 


Trajanje:
avgust 2011 - avgust 2014
Obmocja
vkljucena v pokrajini Benetke, Veneto, Treviso, Provinca Ferrara, Furlanija-Julijska krajina, Obalno-kraška, Notranjsko-kraška, Osrednjeslovenska, Gorenjska

Cilji
Ob koncu projekta mreža ustvarjena v zadevnih obmocjih je postala struktura za sklicevanje pri evropskem cezmejnem in vse v zvezi z ohranjanjem in obnovo sodobne umetnosti, tako v smislu premicnega in nepremicnega premoženja. Bo razvoj partnerstev in sporazumov med akademske ustanove, raziskovalni centri, zasebnih podjetij in organizacij, ki delujejo na podrocju sodobne umetnosti, kot so muzeji, galerije in ustanovami, z namenom, da izvede ukrepe za prenos tehnologije in metodologije.Center želi tudi okrepiti povezave med obstojecimi strukturami(regionalni, nacionalni in mednarodni) za sprejem tekocih nalog in ponujajo razlicne rešitve z velikim vplivom na trgu.

 
 
 

Progetto MACC / Modern Art Conservation Center finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo Europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

Projekt MACC / Modern Art Conservation Center sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

 
 
 
 
logo dello Stato Italiano

Ministero dell'Economia e delle Finanze

 
logo del ministero dello sviluppo tecnologico della repubblica slovena